Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Znak sprawy: ZO/MK/1/2017/POPW

Zamawiający – Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543 Laszki, woj. podkarpackie działając na podstawie pkt. 14.7 zapytania ofertowego, informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Dostawę i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy”,

w zakresie części 1 zamówienia: „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej wraz z zabudową towarzyszącą oraz pawilonu handlowego”

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 13 zapytania ofertowego jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Solkan Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 72, 36-020 Tyczyn

z ceną ofertową: 2 238 735,30 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia: 24 miesiące.

w zakresie części 2 zamówienia: „Dostawa i montaż sceny, inteligentnego oświetlenia oraz systemu video i audio wraz z agregatem prądotwórczym do hali namiotowej”

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 13 zapytania ofertowego jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Solkan Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 72, 36-020 Tyczyn

z ceną ofertową: 442 480,20 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia: 24 miesiące.

W załączeniu treść zawiadomienia.

Zgodnie z pkt. 19.2 ZO, żądamy niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej wiadomości.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.