Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy” – ZO/DMK/1/2017/POPW

Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy”.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego i zmianie terminu składnia ofert, komunikat z dn. 19.10.2017 r. – strona 1, strona 2, strona 3.

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 13.10.2017 r. – strona 1, strona 2, strona 3.

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Nr 1055762.

Zapytanie ofertowe nr ZO/MK/1/2017/POPW.pdf.

Załącznik 1-6 do Zapytania Ofertowego-ZO/DN/1/2017/POPW.