Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali bankietowej celem utworzenia „Przystanku Kresy” – ZO/DMK/2/2017/POPW

Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali bankietowej celem utworzenia „Przystanku Kresy”.

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Nr 1076740.

Zapytanie ofertowe nr ZO/MK/2/2017/POPW.pdf.

Załącznik 1-6 do Zapytania Ofertowego – ZO/DN/2/2017/POPW – ZIP.

Informacja o pytaniach i odpowiedziach dot. zapytania ofertowego i zmianie terminu.