Zapytanie ofertowe na wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia „Przystanku Kresy”- ZO/MK/1/2018/POPW

Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia „Przystanku Kresy”

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Nr 1091402.

Integralną częścią Zapytania Ofertowego są załączniki: